Disclaimer

Inleiding

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.cosmeticfinance.nl (hierna: de website). De website is eigendom van Hypotheekservice BV (hierna: Cosmetic Finance). Door de website te bezoeken en/of de op of via de website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Wij raden u aan de disclaimer nauwkeurig door te lezen.

Gebruik van de website

Hoewel Cosmetic Finance grote zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van de website kan het voorkomen dat bepaalde informatie op de website niet meer actueel, volledig of correct is. Cosmetic Finance is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die te wijten is aan onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie of het niet actueel zijn hiervan. Cosmetic Finance garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Aansprakelijkheid

Cosmetic Finance aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van (de onmogelijkheid van) het gebruik van de op de website gepubliceerde informatie.

Geen medisch advies

De informatie op de website is bedoeld voor algemene doeleinden. De website geeft geen medisch advies. Wanneer u gezondheidsklachten heeft raden wij u te allen tijde aan contact op te nemen met uw huisarts, tandarts (of eventueel uw specialist). Dit geldt ook voor patiënten die onder behandeling zijn of reeds behandeld zijn via de betreffende kliniek na tussenkomst dan wel bemiddeling van Cosmetic Finance.

Informatie op sites waar naar gelinkt wordt

Cosmetic Finance aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website. De informatie op deze externe websites is door Cosmetic Finance niet gecontroleerd op juistheid, actualiteit of volledigheid.

Gebruik van informatie

Alle informatie op de website (waaronder de teksten, vormgeving, huisstijl en logo’s) is eigendom van Cosmetic Finance, dan wel bij Cosmetic Finance rechtsgeldig in gebruik. Het is niet toegestaan informatie op de website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cosmetic Finance of de toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op de website wel afdrukken en/of downloaden voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cosmetic Finance een koppeling naar een pagina van de website van Cosmetic Finance te maken, de website van Cosmetic Finance aan andere websites te koppelen (framing) of soortgelijke handelingen te verrichten.

Wijzigingen

Cosmetic Finance behoudt zich het recht voor de (inhoud van deze) website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment te (laten) wijzigen of te beëindigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Cosmetic Finance is niet aansprakelijk voor de gevolgen van wijziging of beëindiging.

Toepasselijk recht

Op de website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met de website en disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.